GRMEV Thesis Carlos Cabrera
Carlos Cabrera Pérez

Alternatives al control de males herbes en vinya mitjançant l’ús de cobertes vegetals, encoixinats orgànics i bioherbicides.

En curs

La tesi es planteja en sistemes agrícoles de vinya, a la zona de Raimat, i amb l’objectiu genèric d’establir programes de maneig integrat de males herbes problemàtiques en aquest cultiu. Les empreses on s’estableixen els estudis i es manté col·laboració són Codorníu, Don Jesús, ADV Raimat i Alrasa Agraria. La tesi s’emmarca dins de les tasques experimentals dels projectes: Pla Estatal (AGL2017-83325-C4-2-R), RIS3CATCOTPA-LISA i Grups Operatius. Els objectius específics són: 1) Analitzar la dinàmica temporal i espacial de Cynodon dactylon en funció del maneig del sòl i de diferent cobertes vegetals implementades. 2) Estudi del comportament (ritmes d’emergència, implantació, autosembra i capacitat competitiva) de diferents cobertes vegetals en cultius de vinya i efecte competitiu amb Cynodon dactylon. 3) Avaluació de l’eficàcia de diferents compostos orgànics per al control de Conyza bonariensis com a alternatives a herbicides de síntesi. 4) Avaluació de l’efecte dels encoixinats orgànics i de les estratègies de control tradicionals sobre la presència de males herbes sota la línia de ceps i quantificació de l’efecte sobre el vigor de la vinya.