Agreements

UdL Placeholer
Alrasa Agraria

Estudio del potencial alelopático asociado al control malherbológico en viña. Ayudas a proyectos del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). ALRASA agraria S.A. y Universidad de Lleida. Període: 2019 – 2022. (IP: J. Recasens).

Familia Torres
Familia Torres

Manteniment del sòl en vinyes ecològiques mitjançant l’establiment de cobertes vegetals i encoixinats.  Contracte dins el projecte COPPEREPLACE - Programa Interreg Sudoe amb codi SOE4/P1/E1000. Període: 2021-2023. (IP: J. Recasens)

Corteva Agrisciencies
Corteva Agrisciencies

4th Year Evaluation of the risk of herbicide resistance evolution in Echinochloa crus-galli to sulfonylureas in maize crop. Conveni. Període: 2021. (IP: J. Torra – J.M. Montull)

FMC Agro Europe
FMC Agro Europe

Investigate the selection pressure of a new herbicide on 4 generations of ryegrass. Període: 2019-2023. (IP: J.M. Montull)

Roviroli S.L.
Roviroli S.L.

TiO de Camp-Tortó i Oli de Camelina premsat en fred. Ajuts per la redacció de projecte de Grups Operatiu (convocatoria 2018, execució 2019) i projecte pilot de Grup Operatiu. Període: 2020-2022. (IP: A. Royo)