Tesis Carlos Cabrera Pérez
Carlos Cabrera Pérez

Weed management strategies based on cover crops, mulches and bioherbicides in Meidterranean vineyards

Defensa el 15 setembre 2022

La tesi es planteja en sistemes agrícoles de vinya, a la zona de Raimat, i amb l’objectiu genèric d’establir programes de maneig integrat de males herbes problemàtiques en aquest cultiu. Les empreses on s’estableixen els estudis i es manté col·laboració són Codorníu, Don Jesús, ADV Raimat i Alrasa Agraria. La tesi s’emmarca dins de les tasques experimentals dels projectes: Pla Estatal (AGL2017-83325-C4-2-R), RIS3CATCOTPA-LISA i Grups Operatius. Els objectius específics són: 1) Analitzar la dinàmica temporal i espacial de Cynodon dactylon en funció del maneig del sòl i de diferent cobertes vegetals implementades. 2) Estudi del comportament (ritmes d’emergència, implantació, autosembra i capacitat competitiva) de diferents cobertes vegetals en cultius de vinya i efecte competitiu amb Cynodon dactylon. 3) Avaluació de l’eficàcia de diferents compostos orgànics per al control de Conyza bonariensis com a alternatives a herbicides de síntesi. 4) Avaluació de l’efecte dels encoixinats orgànics i de les estratègies de control tradicionals sobre la presència de males herbes sota la línia de ceps i quantificació de l’efecte sobre el vigor de la vinya.